Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam

TBT

 TBT
Tỏng bí thư
Ngày 21-9, tại Hà Nội…

 

Ngày 21-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam và các hội chuyên ngành Trung ương. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Đảng đoàn và lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam và các hội chuyên ngành Trung ương, cùng đông đảo văn nghệ sĩ cả nước đã đạt được trong những năm qua. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 5 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, nền văn học, nghệ thuật nước ta tiếp tục có bước phát triển, đạt được những kết quả quan trọng.

Quyền tự do sáng tạo, không gian và điều kiện sáng tạo của văn nghệ sĩ được nâng lên; tiềm năng và cảm hứng của người nghệ sĩ được khơi dậy. Đề tài lịch sử hào hùng của đất nước, những trang sử vẻ vang chống kẻ thù xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục thu hút các thế hệ văn nghệ sĩ khai thác và thể hiện thành công. Đề tài về công cuộc đổi mới đất nước, ca ngợi Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng cũng được anh chị em văn nghệ sĩ trân trọng và có những thành công đáng ghi nhận. Văn học, nghệ thuật đã tích cực phát hiện, cổ vũ cái mới, cái tốt đẹp, tiến bộ; ca ngợi, nêu gương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đấu tranh phê phán thói hư, tật xấu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch. Cùng với lĩnh vực sáng tác, lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình văn hoa, nghệ thuật cũng có những chuyển biến rõ rệt.

 TBT

Đảng đoàn và lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, lãnh đạo các hội chuyên ngành Trung ương đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp đã tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và đông đảo văn nghệ sĩ nâng cao nhận thức chính trị, năng lực sáng tạo, trách nhiệm công dân, sáng tác, quảng bá nhiều tác phẩm tốt. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa IX, X, XI; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; kỷ niệm 70 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam và 70 năm tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Bác Hồ; 55 năm Bác Hồ gửi thư cho các họa sĩ và giới văn nghệ cả nước…

Đồng chí Tổng Bí thư đã nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Đồng chí cho rằng, đó cũng là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta đối với văn hóa, văn học và nghệ thuật suốt mấy chục năm qua và trong những năm tiếp theo. Vì vậy phải quán triệt và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng ta: “Văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát huy văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì thận trọng”; đồng thời phải giữ gìn, phát triển và phát huy những giá trị của văn học nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài, kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn áp đặt, xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch.

Bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, Tổng Bí thư cho rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật còn bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm; việc tham mưu để cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị còn chậm và thiếu đồng bộ; công tác lãnh đạo, quản lý ở một số hội còn nhiều bất cập, còn thiếu cán bộ lãnh đạo văn nghệ có năng lực, uy tín, khả năng tập hợp, đoàn kết hội viên; việc phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ đang gặp nhiều khó khăn; chưa có nhiều tác phẩm chất lượng cao; một số ít văn nghệ sĩ còn biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chưa thật sự tin tưởng vào công cuộc đổi mới; một số còn xem nhẹ trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân; cá biệt có người lên tiếng đòi “hạ bệ”, “giải thiêng”, “bôi đen” các giá trị to lớn, thiêng liêng của đất nước, của dân tộc và của chế độ xã hội chủ nghĩa…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam và các hội chuyên ngành Trung ương.

Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu Đảng đoàn Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, lãnh đạo các hội chuyên ngành cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 27 ngày 12-9-2013 của Ban Bí thư về đại hội các hội liên hiệp văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Đại hội Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam sẽ được tổ chức vào các năm 2014, 2015. Cần coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bố trí cán bộ cấp hội; nâng cao nhận thức chính trị, năng lực sáng tạo, trách nhiệm công dân, kỹ năng nghề nghiệp cho anh chị em văn nghệ sĩ. Đoàn kết, cổ vũ, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát cuộc sống, đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, có thêm nhiều tác phẩm có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc hiện thực đất nước, thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trên cơ sở nội dung buổi làm việc, nhất là ý kiến, kiến nghị của Đảng đoàn Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam và các hội thành viên, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, nhất là về cơ chế, chính sách, điều kiện hoạt động cho văn nghệ sĩ. Quan tâm và quyết tâm vực dậy các lĩnh vực còn nhiều khó khăn như: Điện ảnh, sân khấu, báo chí, xuất bản chuyên đề về văn hóa, văn nghệ. Tổng Bí thư cũng trao đổi chân thành, thẳng thắn và lưu ý lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam và các hội thành viên: Cuộc sống vốn rất phong phú đa dạng, có mặt phức tạp; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta bên cạnh những thành tựu, ưu điểm cũng bộ lộ không ít hạn chế, khuyết điểm; tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp… Trong hoàn cảnh ấy, rất cần tầm nhìn, tầm nghĩ, tầm hành động đúng đắn, trách nhiệm và sự cống hiến từ trái tim, khối óc của đội ngũ văn nghệ sĩ. Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tạo điều kiện thuận lợi để văn học nghệ thuật và anh chị em văn nghệ sĩ có điều kiện hoạt động, sáng tạo, có nhiều tác phẩm xứng đáng với dân tộc, đất nước, nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguồn Website Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder