Đắm đuối say thơ – Baobien Nguyên (Japan)

Sao là nông nổi bể khơi
Dìm em đắm đuối muôn lời thơ say…

SAO mai sáng một mình đơn lẻ
LÀ khi đêm vắng vẻ sang canh
NÔNG sâu sương chớm buông mành
NỔI nênh, niềm nỗi, thanh thanh… gạn tình.

BỂ ân ái của mình luôn sóng
KHƠI khơi nồng nào chóng nhạt thưa
DÌM cho ngập tới vị vừa
EM ngày xưa cũ vẫn chưa hết đằm.

ĐẮM một thưở duyên ngầm đưa lối
ĐUỐI tay, chân còn với thêm dài
MUÔN đời tim dại yêu ai
LỜI thương ngào ngọt lén cài vào nhau.

THƠ trao thơ, bén câu ngây ngất
SAY hồn thơ chân chất tình người.


(Hai câu khoán – Thơ Nang Nguyen)

B.B.N

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder