Giấy mời dự quán triệt Nghị quyết số 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng…

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
HỘI LIÊN HIỆP VHNT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …–GM/VHNT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

GIẤY MỜI

Kính gửi: Toàn thể hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng

Thực hiện chương trình kế hoạch năm 2019, Đảng đoàn, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo viên: Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Quốc Khánh

Thời gian: 8h30 thứ ba ngày 2/7/2019

Địa điểm: Hội trường Nhà khách Thành ủy, số 128 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Thành phần hội nghị, trân trọng kính mời:

– Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy;

– Đại diện Phòng Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy;

– Đại diện PA03 Công an thành phố;

– Ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT;

– Ban chấp hành các Hội chuyên ngành VHNT;

– Ban Biên tập Tạp chí cửa Biển, Văn phòng Hội;

– Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng và các Chi hội VHNT Trung ương tại HP;

– Phóng viên Báo Hải Phòng, Đài PTTH, Báo An ninh Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu VT.
TM. ĐẢNG ĐOÀN, BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ, CHỦ TỊCH
Tô Hoàng Vũ
(đã ký)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder