Hai truyện ngụ ngôn Ezop dịch thành thơ

Cơ hội đến Lừa đưa chân đá

Rồi phốc nhanh hơn cả chim bay

Sói ôm răng vỡ, lung lay
Than rằng “thật đáng đời mày Sói ơi!…

Bản dịch của Ngọc Châu

Cơ hội đến Lừa đưa chân đá

Rồi phốc nhanh hơn cả chim bay

Sói ôm răng vỡ, lung lay
Than rằng “thật đáng đời mày Sói ơi!…

Bản dịch của ngọc Châu

The Hares and the Lions

The Hares harangued the assembly, and argued that all should be equal. The Lions made this reply: “Your words, O Hares! are good; but they lack both claws and teeth such as we have.”

Thỏ và sư tử

Họp hội đồng các loài muông thú

Thỏ ta lên gân cổ yêu cầu

Rằng mọi loài phải như nhau

Bình đẳng – nhất trí từ lâu còn gì

Sư tử mới cười khì đáp lại

Cậu Thỏ kia nói phải làm sao

Nhưng nanh với móng cậu đâu

Thiếu hai thứ ấy làm sao bình quyền…

The Ass and the Wolf 46

An Ass feeding in a meadow saw a Wolf approaching to seize him, and immediately pretended to be lame. The Wolf, coming up, inquired the cause of his lameness. The Ass replied that passing through a hedge he had trod with his foot upon a sharp thorn. He requested that the Wolf pull it out, lest when he ate him it should injure his throat. The Wolf consented and lifted up the foot, and was giving his whole mind to the discovery of the thorn, when the Ass, with his heels, kicked his teeth into his mouth and galloped away. The Wolf, being thus fearfully mauled said, “I am rightly served, for why did I attempt the art of healing, when my father only taught me the trade of a butcher?’

Lừa và Sói

Lừa đang ăn cỏ nơi đồng bãi

Thấy Sói  kia lén lại vồ mình

Liền vờ khập khiễng rất nhanh
Tới gần Sói hỏi sự tình, nguyên do

Lừa thiểu não nhỏ to than khóc

Rằng chẳng may gai thọc vào chân
Khi chui qua lớp rào ngăn
Ngài không nhổ hộ sẽ ăn khó vào

“Nhỡ gai nhọn nó cào rách cổ
Ngài Sói thì càng khổ thân tôi…”

Mềm lòng Sói  đưa răng, môi
tìm nhổ gai cắm ở nơi móng Lừa

Cơ hội đến Lừa đưa chân đá

Rồi phốc nhanh hơn cả chim bay

Sói ôm răng vỡ, lung lay
Than rằng “thật đáng đời mày Sói ơi!…

Hồi còn trẻ bố thời đã dạy

“Đồ tể là nghề đấy hiểu chưa”
Thế mà mình lại còn mơ

Làm thày lang chữa chân Lừa, ôi chao!!!”

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder