Hội thảo toàn quốc – “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay”


Trong hai ngày 11-12/11, hội thảo khoa học toàn quốc mang tên “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay” diễn ra ở TP HCM, thu hút 84 tham luận.

Trong hai ngày 11-12/11, hội thảo khoa học toàn quốc mang tên “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay” diễn ra ở TP HCM, thu hút 84 tham luận, trong đó tác giả khá đa dạng, bao gồm các nhà văn, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu, đạo diễn, diễn viên, các cán bộ chuyên môn của lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhà báo, nhà giáo… Trong đó có nhiều bài viết tâm huyết như: “Người trí thức hôm nay trong gã tép riu” của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn, “Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay” của tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm, “Đọc văn để làm người” của Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Như Phương. “Không chấp nhận ‘hàng giả’, ‘hàng nhái’ trong lĩnh vực nghệ thuật” của Vũ Huyến…

Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh cho rằng, hội thảo là sự kiện cần thiết để giới văn nghệ sĩ có dịp cùng ngồi lại phân tích, đánh giá và rút ra các bài học thực tiễn cho quá trình sáng tạo văn học, nghệ thuật nước nhà.

Hội thảo cấp toàn quốc tập trung vào bốn vấn đề then chốt. Thứ nhất, các đại biểu đề cập về vấn đề đạo đức, xã hội được phản ánh như thế nào trong văn học, nghệ thuật đương đại. Thứ hai, những thực trạng vấn đề đạo đức được đặt ra với hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật ra sao. Thứ ba, trách nhiệm của giới văn nghệ sĩ trong các vấn đề này thế nào. Cuối cùng, ban tổ chức tập hợp các đóng góp, ý kiến để đề ra những giải pháp vừa có tính khoa học, vừa thực tiễn, khả thi nhằm phát huy vai trò văn học, nghệ thuật trong việc xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, góp phần nâng cao công việc sáng tạo văn học, nghệ thuật trong nước.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh – Chủ tịch Hội đồng lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho rằng: Những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật trong nước thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Những thành tựu này cũng chưa đảm bảo để văn hóa là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững đất nước, chưa góp sức tích cực xây dựng đạo đức, nhân cách con người Việt Nam. Nếu so với sự phát triển của các lĩnh vực, lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng.

Hội thảo khoa học toàn quốc này do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức nhằm góp sức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa chín, về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder