Ngụ ngôn E-dốp dịch sang thơ song thất lục bát

The Salt Merchant and His Ass 

A  Peddler drove his Ass to the seashore to buy salt.  His road home lay across a stream into which his Ass, making a false step,  fell by accident and rose up again with his considerably

lighter, as the water melted the sack.  The Peddler retraced his steps and refilled his panniers with a larger quantity of salt than before.  When he came again to the stream, the Ass fell down  on purpose in the same spot, and, regaining his feet with the weight of his load much diminished, brayed triumphantly as if he

had obtained what he desired.

The Peddler saw through his trick and drove him for the third time to the coast, where he bought a cargo of sponges instead of salt.  The Ass, again playing the fool, fell down on purpose when he reached the stream, but the sponges became swollen with water, greatly increasing his load.

And thus his trick recoiled on him, for he now carried on his back a double burden.

Lái buôn muối và con Lửa

Lái buôn đánh lừa ra bờ biển

Mua muối về bán kiếm chút lời

Gần nhà ngang suối chảy trôi
Lừa trượt chân ngã nhưng rồi đứng lên

Lượng hàng nhẹ đi liền ngay đấy

Bởi nước làm tan chảy muối đi

Chủ hàng quay lại tức thì

Chất thêm muối nặng vào khi mang về.

Đến nơi cũ Lừa kia quen thói

Lại trượt chân quị gối chỗ sâu

Muối tan nhiều hơn lần đầu
Lừa ta sướng với mưu sâu của mình

Nghe Lừa hí, sự tình đã tỏ

Bác lái hay nó dở trò gian

Lần sau bác đã đổi hàng

Bông chèn bao tải, đai ngang thân Lừa

Lừa khấp khởi chỉ chờ gặp suối

Là trượt chân xuống dưới vũng sâu

Nước cờ đã lộ từ lâu

Bông dầm nước, Lừa è đầu chở thôi!…

 The Raven and the Swan  

A Raven saw a Swan and desired to secure for himself the same beautiful plumage. Supposing that the Swan’s splendid white color arose from his washing in the water in which he swam,  the Raven left the altars  in the neighborhood where he picked  up his living, and took up residence in the lakes and pools.

But cleansing his feathers as often as he would, he could not change their color, while through want of food he perished.

Change of habit cannot alter Nature.

 

Quạ và Thiên nga

Quạ đen ngắm Thiên nga đẹp đẽ

Rất mong mình có thể thay lông

Cho rằng do tắm nước trong

Nên Thiên nga mới trắng bong thân hình

Quạ liền bỏ nơi mình đang ở

Xuống đầm, hồ hớn hở lội, bơi

Nhưng rồi tắm mấy ngày trời

Lông đen vẫn thế, khổ đời Quạ không

Lại còn chuyện nước trong, cá lội

Quạ không còn cơ hội kiếm ăn
Đói lâu, hẳn chết nhăn răng

Thói quen thay đổi được chăng, Quạ già?!

Ngọc Châu dịch trong tập 200 truyện ngụ ngôn E-dốp dịch sang thơ song thất lục bát

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder