Nhủ thầm – Nguyễn Tuyết Mai (Japan)

NHỦ THẦM

Trước khi về cõi “niết bàn”
Tu nhân, nếu có cơ hàn sẽ qua
Vô thường trong kiếp ta bà
Cho đi thì nhận, lo xa nhọc lòng.

Giũa tâm rõ thật sáng trong
Sống như là đất thong dong theo mùa
Ở đời có ngọt, có chua
Mẹ cha tôn kính, ai lừa mặc ai.

Nguyện tin phật pháp, tu dài
Yêu người, yêu cả đúng sai … lẽ thường !

Japan, AM mùng 1/11/2019

N. T. M

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder