Quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025

 

Ngày 6/9/2021 Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ra Quyết định số 45 – QĐ/BTGTU ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

QUY CHẾ
Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí
về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45 QĐ/BTGTU, ngày 06/9/2021
của Ban Tuyên giáo Thành ủy)

I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
– Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn, tình cảm; đề cao giá trị chân – thiện – mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố.
– Động viên, khen thưởng các văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Điều 2. Đối tượng tham gia
– Cá nhân, tổ chức, văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hoá, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong và ngoài thành phố.
– Thành viên Ban Tổ chức Giải thưởng không được gửi tác phẩm tham dự.
Điều 3. Phạm vi giải thưởng
– Xét tặng, trao giải sáng tác đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thuộc các lĩnh vực: Văn học; Âm nhạc; Sân khấu; Mỹ thuật; Điện ảnh (tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình); Nhiếp ảnh; Múa; Kiến trúc; Văn nghệ dân gian; Báo chí (Báo in, tạp chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình); Xuất bản.
– Xét tặng giải thưởng quảng bá đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thuộc các lĩnh vực: Văn nghệ dân gian (sưu tầm); Báo chí (cơ quan báo chí đăng, phát); Xuất bản (quảng bá, phát hành sách); Trung tâm văn hóa thông tin, Đơn vị sản xuất phim, Phát hành phim, Chiếu phim, Di tích lịch sử – văn hóa, bảo tàng, thư viện; Đơn vị biểu diễn nghệ thuật; Nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công về chủ đề này.
Điều 4. Cơ cấu Giải thưởng
1. Cơ cấu Giải thưởng:
– 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 5 giải khuyến khích đối với từng loại hình sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản.
2. Tặng thưởng:
Tặng giải A, B, C, khuyến khích đối với loại hình sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản; quảng bá gồm: Tiền thưởng; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải thưởng.
Điều 5. Kinh phí Giải thưởng
– Kinh phí Giải thưởng do ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán của Ban Tổ chức Giải thưởng cho mỗi đợt trao giải.
– Trên cơ sở kinh phí được phê duyệt, Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ quyết định mức thưởng cụ thể.
II. TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG
Điều 6. Tiêu chí xét chọn
Tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản và hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tặng giải thưởng đạt các tiêu chí, yêu cầu sau:
(a) Về hình thức:
– Là tác phẩm mới sáng tác, sưu tầm được in thành sách, báo, ảnh, tranh, bản nhạc và lời nhạc, nhạc không lời được thu tiếng hoặc thu cả tiếng và hình vào CD, VCD, DVD hoặc file MP3, MP4 (văn học, nghệ thuật, báo chí, văn nghệ dân gian); được dựng thành phim, sân khấu (tác phẩm điện ảnh, truyền hình, sân khấu, âm nhạc, múa); công trình đã xây dựng và được sử dụng (tác phẩm kiến trúc); công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được Hội đồng cấp ban, sở, ngành thành phố hoặc ban, bộ, ngành trung ương nghiệm thu; tác phẩm đã được tặng giải thưởng trong nước, quốc tế có chủ đề phù hợp với tiêu chí, thời gian quy định của Quy chế này.
– Không xét giải thưởng đối với các tác phẩm, công trình không đúng chủ đề; các kịch bản, bản thảo, đề cương, bản vẽ thiết kết (sân khấu, múa, điện ảnh, âm nhạc, văn học, kiến trúc), các chương trình mang tính lễ hội, giao lưu, lễ kỷ niệm, các tác phẩm viết lời cho làn điệu dân ca vùng, miền (chèo, quan họ, cải lương, vọng cổ, đồng dao…).
– Tập thể, cá nhân được xét tặng giải thưởng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định pháp luật; không phát ngôn đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin; không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian Hội đồng Giám khảo các cấp xét chọn tác phẩm, hồ sơ tham gia Giải thưởng.
(b) Về chủ đề, nội dung:
– Tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá đúng chủ đề; có tính phát hiện, tính sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật; nêu gương những tập thể, cá nhân là nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực công tác, đời sống xã hội trong quá trình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây đựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước; nét bản sắc văn hoá, vùng đất, con người Hải Phòng.
– Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội. Phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nhân cách, phẩm chất con người Hải Phòng: “Đoàn kết – Nghĩa tình – Năng động – Sáng tạo”; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.
(c) Về tính pháp lý của tác phẩm:
– Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác phẩm dự thi theo quy định của pháp luật. Đối với tập thể, nhóm tác giả phải có giấy cam kết đồng tác giả.
– Tác phẩm đã được thành phố, trung ương tặng giải thưởng báo chí, giải thưởng văn học nghệ thuật không tham gia xét và trao giải.
– Tác phẩm kiến trúc, mỹ thuật, ảnh nghệ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trưng bày, công diễn.
– Các tác phẩm báo chí bao gồm: Báo viết, báo điện tử, ảnh báo chí; tác phẩm truyền hình (phim tài liệu, phóng sự, giao lưu, tọa đàm…); tác phẩm phát thanh (tin, bài, phóng sự, phản ánh, điều tra, câu chuyện truyền thanh…) được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố; các cơ quan truyền thông, báo chí trên cả nước…
– Giải thưởng sẽ bị thu hồi và hủy kết quả công nhận nếu phát hiện vi phạm quy chế.
(d) Thời gian:
– Đợt I, xét tặng giải thưởng đối với tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/12/2022; tổng kết, trao và công diễn tác phẩm dịp tháng 5/2023.
– Đợt II, xét tặng giải thưởng đối với tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/12/2024; tổng kết, trao và công diễn tác phẩm dịp tháng 5/2025.
Điều 7. Quy trình xét chọn
1. Các cá nhân, tổ chức gửi tác phẩm, công trình, hoạt động quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí về Ban Tổ chức Giải thưởng.
2. Ban Tổ chức Giải thưởng thành lập các Ban Giám khảo chuyên ngành xét chọn tác phẩm sáng tác, quảng bá của các cá nhân, tổ chức tham gia.
3. Các Ban Giám khảo chuyên ngành xét chọn, đề xuất Ban Tổ chức: quyết định công nhận Giải thưởng; gửi tham dự Giải thưởng của Trung ương không quá 10 tác phẩm tham gia giải sáng tác, không quá 05 tập thể, cá nhân tham gia giải quảng bá.
4. Thời hạn, địa chỉ nhận tác phẩm, hồ sơ:
– Thời hạn nhận tác phẩm:
+ Đợt 1: Đến hết ngày 30/9/2022
+ Đợt 2: Đến hết ngày 30/9/2024
– Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng Văn hóa, Văn nghệ và Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, số 128 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại: 08031173 hoặc 0983.021.009.
Điều 8. Hồ sơ tham dự Giải thưởng
– Tác phẩm ghi rõ: họ, tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, sưu tầm, công diễn, biểu diễn. Đối với công trình kiến trúc phải thể hiện trong hồ sơ khổ A3 gồm mặt bằng tổng thể, các mặt bằng cắt, ảnh công trình đã xây dựng, trưng bày, xuất bản, tái bản, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng ,…. được đóng trong túi niêm phong. Ghi rõ: Tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025 (Thông tin nêu trên không ghi trực tiếp vào tác phẩm).
– Hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng về thành tích quảng bá: ngoài những yêu cầu về thông tin như đối với tác phẩm, phải có báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể về hoạt động quảng bá, số lần, số buổi biểu diễn, trưng bày, triển lãm, giới thiệu…, quy mô, địa điểm, thời gian, được cơ quan, đơn vị, địa phương xác nhận.
– Những tác phẩm, hồ sơ bị coi là phạm quy (bị loại) do vi phạm các điểm sau đây:
+ Gửi không đúng quy trình, không đúng thời gian như Điều 8 nêu.
+ Không đủ thông tin như Điều 8, mục 1, mục 2 nêu; ghi chép không rõ ràng, mờ, thiếu, lỗi kỹ thuật hoặc không rõ các phần nối tiếp.
+ Ban Tổ chức Giải thưởng không gửi lại cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả những tác phẩm, hồ sơ… phạm quy, gửi không đúng quy trình.
Điều 9. Tổ chức trao giải thưởng
– Kế hoạch trao giải do Ban Tổ chức Giải thưởng thành phố quyết định. Kết quả giải thưởng được công bố tại họp báo và đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
– Hội nghị Trao giải thưởng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 5 năm 2023 và tháng 5 năm 2025)
Điều 10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với hành vi vi phạm Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện theo quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng (qua phòng Văn hóa – Văn nghệ và Dư luận xã hội) để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Giải thưởng thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

(Nguồn BTGTU)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder