Thơ song ngữ của N Đình Minh và Ngọc Châu

Ăn chay

Rất bắt mắt sắc màu và nực mùi quyến rũ

Nghệ nhân tạo cỗ chay y như mâm ẩm thực đời thường

Thụ cơm Phật giữa sân chùa, chạm lưỡi vào mới biết

Cơm chay!

Cũng béo ngậy, cũng thơm…

Nhìn nụ cười nở no nê ngập mắt chúng sinh

Mới thấy đã cõi người thì không cõi Phật

Giả là giả và thật là thật!

Người ta muốn đánh lừa mắt mình, hay che mắt trời xanh

Đã quyết chay, sao vẫn vấn vương tượng hình phàm tục

Lòng còn ủ ươm mầm gió hồng trần?

Không thấy Phật nói gì về ăn chay trong 58 nghìn bộ chân kinh

Nhưng tích đức thì trang nào cũng nhắc

Ăn! Chỉ là bón thịt da và khung xương động vật

Khung xương người là linh hồn, lại nuôi dưỡng bởi thiện tâm!

Thật giả biến hình làm dày thêm bóng tối nhân gian

Con đường đến Tây Thiên chưa đi đã lạc

Chợt hiểu vì sao dưới trời vẫn khắc khoải những hồi chuông

Và nghìn năm đêm…

Tiếng mõ nơi mái chùa vẫn nghẹn ngào mãi nấc!

 N.Đ.M

Vegetarian

Very eye-catching color and attractive smell

Artist creates vegetarian dish just like daily dish

Eat Buddha rice in the middle of the pagoda yard, touch  tongue to know

Vegetarian rice!

Also greasy, also fragrant… 

Seeing the  fill eating smile the eyes of sentient beings

Seeing that it is already a human realm then it is no longer a Buddha land

Fake is fake and real is real!

People want to deceive their eyes, or cover the eyes of the blue sky

Having decided to become vegetarian, why  still stuck with a mundane image?

Is the heart still incubating the earthly wind?

Didn’t see what Buddha said about vegetarianism in the 58,000 sets of  truthful scriptures

But about practise charity, every page mentions

Eat! It’s just a fertilizer for animal skin and bones

The human skeleton is the soul, nourished by goodwill!

The transformation of real and fake  thicken the darkness in this world

The road to Tay Thien has not been taken yet, but has been lost

Suddenly understand why the bells are still anxiously ringing under the sky

And the nights of thousand years…

The sound of the wooden bell in  the pagodas is still choking forever!
NC dịch

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder