Thông báo Hội nghị BCH Hội NVVN lần thứ XIII

Tại Hà Nội, trong hai ngày 15 và 16 tháng 4 năm 2015, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá VIII) đã tiến hành kỳ họp toàn thể lần thứ XIII nhằm xúc tiến các công việc chuẩn bị Đại hội IX Hội Nhà văn Việt Nam

Tại Hà Nội, trong hai ngày 15 và 16 tháng 4 năm 2015, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá VIII) đã tiến hành kỳ họp toàn thể lần thứ XIII nhằm xúc tiến các công việc chuẩn bị Đại hội IX Hội Nhà văn Việt Nam.

1. Hội nghị đánh giá cao thành công tốt đẹp Hội nghị quốc tế Quảng bá văn học Việt Nam lần thứ 3, Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 2 và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII, tạo đà mới cho tiến trình chủ động giao lưu văn học với khu vực và thế giới. Công tác chuẩn bị chu đáo. Nội dung, chương trình, các hoạt động giao tiếp đa dạng, phong phú, có điểm nhấn, tạo ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế về bản sắc văn hoá, truyền thống văn học, thiên nhiên, con người và lòng mến khách của nhân dân Việt Nam. Nhiều hợp đồng ký kết dịch và xuất bản văn học Việt Nam ra nước ngoài và quan hệ đối ngoại đã được triển khai ngay sau khi kết thúc các sự kiện nói trên.

2. Hội nghị đã nghe các Tiểu ban tổ chức Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX báo cáo các văn kiện sau:

– Dự thảo Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ VIII (2010-2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển văn học nhiệm kỳ IX (2015-2020).

– Dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ.

– Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành.

– Dự thảo quy trình, quy chế tiến hành Đại hội Nhà văn Việt Nam các cấp.

Các uỷ viên Ban chấp hành đã đóng góp nhiều ý kiến về các văn kiện nói trên. Hội nghị nhất trí giao Ban Thường vụ tiếp thu, hoàn chỉnh các văn kiện trên để xin ý kiến đóng góp rộng rãi của toàn thể hội viên.

3. Hội nghị tiến hành thảo luận và cho ý kiến bước đầu về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá IX (nhiệm kỳ 2015-2020).

4. Khôi phục hội tịch cho nhà văn, dịch giả văn học Phạm Viết Đào.

5. Từ kết quả Hội nghị, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá VIII quyết định triệu tập: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẦN THỨ IX (nhiệm kỳ 2015-2020) vào tháng 7 năm 2015, tại Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội 16/4/2015

T/M BCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Nhà thơ HỮU THỈNH  (đã ký

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder